top of page

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele obchodu MéxicoMágico, Gabriela Galán Robles, IČ 07093373, se sídlem Umělecká 1005/5, 170 00 Praha 7, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mexicomagico.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese  dále jen („webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případně je možné vyhotovit kupní smlouvu v anglickém jazyce. Webové stránky společnosti jsou českém a anglickém jazyce. V případě sporu má přednost smlouva a obchodní podmínky v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, avšak bez zahrnutí ceny za dopravu zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace možnosti úhrady objednaného zboží a o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, termín dodání, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1. Kupující akceptuje úhradu kupní ceny bezhotovostním bankovním převodem přes platební bránu nebo prostřednictvím PayPal.

 

4. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

4.1. Kupující má možnost převzít uhrazené zboží při doručení prostřednictvím služeb České pošty.

4.2. Zboží bude kupujícímu odesláno nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od přijetí objednávky.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník), právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) pracovních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) pracovních dnů od převzetí zboží a to na adresu elektronické pošty prodávajícího.
V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a je-li to možné, v původním originálním obalu.

5.3. Odstoupil-li kupující od kupní smlouvy zašle na vlastní náklady zboží prodávajícímu na adresu sídla: Umělecká 1005/5, 170 00 Praha 7. Prodávajícímu, ve vlastním zájmu, zboží zašle zpět jako pojištěnou zásilku, jelikož prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena, případně na jiný účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při osobním vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5.5. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

6.2. Záruka na výrobní vady zboží je 24 měsíců. Naše zboží má charakter originálu a je vyrobeno ručně, v domácnostech švadlen, ne v továrně. Proto i rozměry jsou někdy odchylné od standardu (vše uvádíme u popisu výrobku). Záruční lhůta kupujícímu započne převzetím zboží. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku špatného zacházení vedoucí k nevratnému poškození zboží nebo v důsledku nesprávného užívání, viz návod k užití (který bude přiložen ke zboží).

 

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zboží druhé jakosti je výslovně vyznačeno v popisu zboží na webu a v kupní smlouvě.

 

6.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

6.5. V případě nesprávného používání, odchylného postupu údržby od popisu v návodu k užití (chybně zvolený postup praní, čistění apod.) prodávající neručí za případné vady či změny stavu produktu a nelze takto vzniklé vady reklamovat.

6.6. V případě reklamace kupující kontaktuje prodávajícího e-mailem. Reklamované zboží následně zašle na adresu sídla: Umělecká 1005/5, 170 00 Praha 7. Součástí reklamace je doklad o zaplacení a popis vady reklamovaného zboží. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do třiceti (30) pracovních dnů od doručení.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že fotografie umístněné na webovém rozhraní prodávajícího jsou odpovídající skutečnému stavu zboží, neboť se vždy jedná o fotografii originálního zboží. Prodávající věnuje veškeré úsilí věrnému zobrazení a popisu zboží v obchodě. Prodávající neodpovídá za to, že zboží zcela věrně neodpovídá jeho vyobrazení zveřejněnému ve webovém rozhraní obchodu. Případné drobné zkreslení odstínu barev zboží může být dáno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, světelným zdrojem, nastavením monitoru apod.

7.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

9. KORESPONDENCE

 

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
– adresa pro korespondenci, vrácení zboží, reklamaci: MéxicoMágico, Gabriela Galán Robles, IČ 07093373, se sídlem Umělecká
 1005/5, 170 00 Praha 7
– adresa elektronické pošty: info.mexicomagico@gmail.com

bottom of page